Description brève de ce contenu

·         Cung cấp những kiến thức và hiểu biết cần thiết về đời sống xã hội Pháp nhằm vận dụng vào thực tiễn giao tiếp hay hòa nhập vào xã hội Pháp

·         Tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội: gia đình (famille), giáo dục (éducation), việc làm (travail), sở thích của người Pháp (loisirs)...

·         Cung cấp các nguồn dữ liệu, trang web giúp người học tự tìm hiểu thêm và khám phá về xã hội Pháp, từ đó có sự so sánh với xã hội Việt Nam, phân tích tổng hợp và vẫn dụng vào thực tiễn

·        Cung cấp những kiến thức và hiểu biết cần thiết về đời sống văn hóa Pháp nhằm vận dụng vào trong thực tiễn giao tiếp hay hòa nhập vào xã hội Pháp

·         Tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau về văn hóa Pháp: các hình ảnh biểu trưng cho nước Pháp (Images de la France), truyền thống lễ hội (Traditions en fête), ẩm thực (gastronomie), văn hóa giao tiếp ứng xử (savoir-vivre), văn học (Littérature), nghệ thuật (les Arts)...

·         Cung cấp các nguồn dữ liệu, các trang web hữu ích khác giúp người học tự có thể tự nghiên cứu tìm hiểu thêm và khám phá văn hóa Pháp, từ đó có sự so sánh đối chiếu với văn hóa Việt Nam, phân tích tổng hợp và vẫn dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn