Lý lịch khoa học của giảng viên


Hiện nay Khoa Tiếng Pháp có 14 cán bộ và giảng viên. Trong đó có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 9 thạc sĩ và 2 chuyên viên.