Khung chương trình đào tạo


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

MÃ NGÀNH: D140233

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình là đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Pháp chất lượng, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu thực tế. Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp Khoa Tiếng Pháp trường ĐHSP Hà Nội sẽ có được những phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đúng mực của nhà giáo, có kiến thức chuyên môn vững vàng cũng như những năng lực sư phạm cần thiết, có năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực phát triển cộng đồng, phát triển bản thân, đủ năng lực và phẩm cách để  đảm đương vai trò người giáo viên ở bậc phổ thông, hay có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp để tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn.

Nội dung chương trình đào tạo

Thông tin chung:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 135 tín chỉ,

 trong đó :

1. Khối kiến thức chung:        20 tín chỉ

(không kể nội dung về GD thể chất và GD Quốc phòng) :

– Khoa học lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh            10 tín chỉ

– Ngoại ngữ:                                                                                                            10 tín chỉ

 2. Khối kiến thức đào tạo năng lực sư phạm:  34 tín chỉ

– Bắt buộc : 32 tín chỉ

– Tự chọn : 2/4 tín chỉ

trong đó:

Các học phần cơ sở chung cho đào tạo năng lực sư phạm        14 tín chỉ

– Tâm lý học giáo dục:                                    4 tín chỉ

– Giáo dục học:                                           3 tín chỉ

– Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh:   3 tín chỉ

– Giao tiếp sư phạm:                                        2 tín chỉ

– Thực hành nghề:                                           2 tín chỉ

Các học phần hình thành năng lực và kỹ năng dạy học chuyên ngành:     8 tín chỉ

–   Lý luận dạy học:                                        2 tín chỉ

 • Phương pháp giảng dạy: 4 tín chỉ
 • Kiểm tra đánh giá: 2 tín chỉ (tự chọn)
 • Thiết kế các hoạt động dạy học:             2 tín chỉ (tự chọn)

      Thực hành sư phạm:                                                                                      12 tín chỉ

 • Rèn luyện NVSP thường xuyên: 3 tín chỉ
 • Thực hành tại trường sư phạm: 3 tín chỉ
 • Thực tập sư phạm lần 1: 3 tín chỉ
 • Thực tập sư phạm lần 2: 3 tín chỉ

Khối kiến thức đào tạo năng lực chuyên môn: 81 tín chỉ

trong đó:

 1. Khối kiến cơ sở phát triển năng lực chung của nhóm ngành :         4 tín chỉ

Bắt buộc : 2 tín chỉ

Tự chọn :  2/4 tín chỉ

Gồm:

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam: 2 tín chỉ
 • Tiếng Việt thực hành:             2 tín chỉ (tự chọn)
 • Dẫn luận ngôn ngữ: 2 tín chỉ (tự chọn)
 1. Khối kiến thức chuyên ngành :                                                           71 tín chỉ

Bắt buộc : 62 tín chỉ:

Tự chọn : 9/27 tín chỉ:

 1. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương:                                             6 tín chỉ

 

Download chương trình đào tạo chi tiết tại đây

Download Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *