Nguyễn Thị Anh Đào


THÔNG TIN CÁ NHÂN

– Họ và tên : Nguyễn Thị Anh Đào

– Năm sinh: 1981

– Học hàm / học vị : Thạc sĩ

– Bộ môn: Lý thuyết tiếng

– Email: anhdao0412@gmail.com

dao

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 3/2014 – Nay GIẢNG VIÊNGiảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên

Hướng dẫn SV làm NCKH và KLTN theo sự phân công

TỔ TRƯỞNG TỔ LÝ THUYẾT TIẾNG

BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁN BỘ

TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI

Tháng 8/2009-Tháng 8/2013 GIẢNG VIÊNGiảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên

Hướng dẫn SV làm NCKH và KLTN theo sự phân công

TRỢ LÝ NVSP

Là trợ lý Nghiệp vụ sư phạm (NVSP), tổ chức các hoạt động tuần NVSP cho SV chuyên

BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁN BỘ

Tháng 8/2008-Tháng 8/2009 GIẢNG VIÊNGiảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên

Hướng dẫn SV làm NCKH và KLTN theo sự phân công

TRỢ LÝ NVSP

Là trợ lý Nghiệp vụ sư phạm (NVSP), tổ chức các hoạt động tuần NVSP cho SV chuyên

Tháng 8/2006- Tháng 8/2008 GIẢNG VIÊNGiảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên

Hướng dẫn sinh viên NCKH và làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

TRỢ LÝ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Là trợ lý NVSP, tổ chức các hoạt động tuần NVSP cho SV chuyên

TRỢ LÝ KHOA HỌC

Là trợ lý Khoa học, tổ chức các hoạt động NCKH cho SV và tham gia tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp cho SV

Tháng 4/2006 – Nay GIẢNG VIÊNKhoa Tiếng Pháp – Trường ĐHSP Hà Nội
Tháng 4/2005-Tháng 4/2006 Thi đỗ Viên chức – Là giảng viên hợp đồng thử việcGiảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên chuyên và không chuyên

Hướng dẫn sinh viên làm NCKH theo sự phân công

Tháng 10/2004- Tháng 3/2005 Là giảng viên hợp đồng trường- Làm việc tại Khoa Tiếng Pháp – Trường ĐHSP Hà NộiGiảng dạy tiếng Pháp theo sự phân công

Tham gia tổ chức các hoạt động ngày 20/3 cho sinh viên

Tháng 9/2003- Tháng 9/2004 Là giảng viên hợp đồng khoa- Khoa Tiếng Pháp- Trường ĐHSP Hà NộiGiảng dạy tiếng Pháp theo sự phân công

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành

– Khả năng tự học của sinh viên

– Giảng dạy yếu tố văn hóa trong dạy học ngoại ngữ

– Ứng dụng CNTT trong giảng dạy

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

– Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

– Kỹ thuật giảng dạy

– Tiếng Pháp du lịch

– Văn hóa –Văn minh Pháp

– Thực hành tiếng

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tháng 9.2005 – Tháng 11. 2009 CỬ NHÂN SƯ PHẠM TẠI CHỨC – TIẾNG ANH

Trường ĐHSP Hà Nội

Điểm TBC khóa học : 8.08

Xếp loại Tốt nghiệp : Giỏi

Tháng 9.2005 – Tháng 1.2008 THẠC SĨ – Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: “Étude de l’utilisation des stratégies de lecture des étudiants en 2e et en 3e années du département de français – École Normale supérieure de Hanoi”,  Điểm 9.5,  Điểm TB chung môn học: 8.46

Xếp loại : Giỏi

Tháng 9.1999 – Tháng 6.2003 CỬ NHÂN SƯ PHẠM– Chuyên ngành Tiếng Pháp

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp : « Développer l’expression orale avec les jeux de rôles dans “Le Nouvel Espaces”, Điểm : 10, Điểm TBC khóa học : 8.12

Xếp loại tốt nghiệp : Giỏi

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG

  • Tháng 11/2014 – Giấy Khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Tiếng Pháp giai đoạn 2004-2014.
  • Tháng 11/2014 – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014
  • Tháng 6/2014 – Đạt danh hiệu Chiến si thi đua cấp cơ sở
  • Tháng 6/2013 – Đạt danh hiệu Chiến si thi đua cấp cơ sở
  • Tháng 1/2011 – Giấy Khen của Hiệu trưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong Hướng dẫn sinh viên làm NCKH đạt giải cấp trường
  • Tháng 6/2009 – Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  • Liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Đề tài Khoa học cấp trường đã tham gia

LÊ Thị Hoàng, NGUYỄN Thị Anh Đào, ĐỖ Thị Thanh Tâm, (2012), Đề tài “Xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho SV khoa sư phạm tiếng Pháp”

Bài báo Khoa học đã công bố / đăng (Publications)

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2008), “Nghiên cứu việc sử dụng kỹ thuật đọc hiểu của sinh viên khoa tiếng Pháp – ĐHSP Hà Nội”, Tạp chí KH 2009– ISSN 0868-3719, Nxb ĐHSP HN

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2008), “Sử dụng kỹ thuật nghe hiểu nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học kỹ năng nghe của sinh viên ngoại ngữ”, Tạp chí KH số dành riêng công bố các công trình KH cán bộ trẻ ĐHSP HN năm 2009, tr153-160, Nxb ĐHSP HN

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2010), “Interpréter la référence-une technique importante pour trouver des liens logiques du texte », Kỷ yếu Hội thảo KH cán bộ trẻ trường ĐHSP HN lần 3, tr 504-510, Nxb ĐHSP HN

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2011), « Quelques réflexions et suggestions pour l’intégration du portfolio en classe de langue-un outil puissant pour développer l’autonomie des apprenants », Kỷ yếu Hội thảo KH cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn Quốc lần I, tr 788-794, Nxb ĐHSP HN

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2012), « Auto-apprentissage pour remédier à l’hétérogénéité des étudiants en 1re année du département de français», Kỷ yếu Hội thảo KH cán bộ trẻ trường ĐHSP HN, tr 553-559, Nxb ĐHSP HN

NGUYEN Thi Anh Dao, HA Minh Phuong, (2014), “Devenir francophone au Vietnam: une course d’obstacles », Tạp chí Le français à l’université, numéro 3/2014, http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1813

 

Hội thảo khoa học trong nước và khu vực (Contributions à des séminaires et colloques)

Hội thảo Quốc tế

12/ 2013 : NGUYEN Thi Anh Dao, (2013), « Quelques expériences de la pratique de la didactique intégrée dans l’enseignement du français LE2 aux apprenants maîtrisant déjà l’anglais : cas des étudiants en 1re année du Département de français de l’ENS de Hanoi. », Séminaire régional de recherche-action 12e édition « Enseignement du français en contextes plurilingues : quelles orientations, quelles didactiques, quelles pédagogies pour la région Asie-Pacifique ? », Vientiane, Laos

12/2012 : NGUYEN Thi Anh Dao, (2012), « Auto-apprentissage : une bonne solution pour remédier à l’hétérogénéité des étudiants de français en 1re année du Département de français de l’ENS de Hanoi », Séminaire régional des jeunes enseignants-chercheurs de l’Asie Pacifique « Regards croisés : les enjeux de la LVE2 dans la région », Vung Tau, Vietnam

10/2011 : NGUYEN Thi Anh Dao, (2011), « Quelques réflexions sur l’élaboration d’un cours de français sur objectifs universitaires destiné aux apprenants vietnamiens en différentes filières désireux d’aller étudier en France », Journée d’études de 2e Édition, Nha trang, Vietnam

Hội thảo trong nước

NGUYEN, Thi Anh Dao, (2013), « Một số đề xuất khuyến khích giảng viên trường ĐHSP HN đổi mới giảng dạy và nâng cao năng lực NCKH », Kỷ yếu Hội thảo « Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên trường ĐHSP Hà Nội, tr 62-67

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Giáo trình Tiếng Pháp không chuyên:

Tháng 8/2009 : Tham gia biên soạn Giáo trình “Tiếng Pháp chuyên ngành Xã hội”

Tháng 9/2011: Tham gia biên soạn Giáo trình tiếng Pháp không chuyên “Textes choisis”

Tháng 9/2014: Tham gia biên soạn Giáo trình tiếng Pháp không chuyên “Le français en partage”

Giáo trình Tiếng Pháp Thực hành tiếng dành cho khối chuyên: ​

​Tháng 8/2007: Biên soạn Giáo trình Nghe hiểu học phần 5, Giáo trình Nghe hiểu học phần 6

Tháng 8/2009: Biên soạn Giáo trình Nghe hiểu học phần 7

Tháng 8/2013: Biên soạn Giáo trình Nghe hiểu nâng cao học phần 8

Xây dựng Khung chương trình đào tạo Đại học:

Tháng 9/2009: Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ

Tháng 9/2014: Tham gia xây dựng “Chương trình giáo dục đại học” hệ Chính quy, ngành Sư phạm Tiếng Pháp

[/vc_column_text][/vc_column_text]

GỬI THƯ CHO NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Về việc

Nội dung thư