Sổ tay NCKH (dành cho sinh viên)


Một số tài liệu hữu ích hướng dẫn thực hiện NCKH

1. Sổ tay NCKH sinh viên (tiếng Việt)

2. Initiation aux méthodes de sciences sociales (Français)

3. File powerpoint – Đạo văn (plagiat) – Hiểu và Tránh

4. Những động từ dẫn nhập khi viết bằng tiếng Pháp

5. Từ nối – chuyển ý (connecteurs logiques et discursifs)

 

 

 

 

One thought on “Sổ tay NCKH (dành cho sinh viên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *